One–two–three shots · Other Couples · Translated fiction

[Trans-One shot] Untitled |YeKyu [NC 17] – Prologue.


Rating: NC-17. Hãy chắc chắn bạn đủ tuổi và đủ máu để đọc.

Pairing: YeKyu. Lạ, không thích đừng kéo xuống đọc tiếp.

Category: Smut, Yaoi (Lemon).

Length: One-shot.