HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 2: “Chạm trán”.


Nửa tiếng sau…

– Cậu… *hộc*… dai… *hộc hộc*… hơn tôi tưởng… *hộc*… đấy… Tạm… *hộc*… dừng đi… *hộc*…