HaeKyu · One–two–three shots

[Two-shots] Police and Criminal – Shot 1.


– Marcus, suốt hơn hai tháng qua ngươi theo ta, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã chứng tỏ được khả năng xuất sắc của bản thân, ta thật không muốn thừa nhận sớm thế này nhưng ngươi đúng là thuộc hạ đắc lực nhất ta từng sở hữu.