Others

Các fanfiction có pass và gợi ý pass.


Các fanfiction liệt kê ở đây đều là các fanfic có rating cao hoặc do lý do cá nhân mà khoá pass. Làm đúng hướng dẫn để có được pass. Ai không giải được cứ việc để lại mail để bao giờ có thời gian tác giả sẽ gửi pass. Ngày tốt lành.