Others

Cập nhật thông tin fanfic.


1, Almost like human.

Tình hình là mình đã làm đến đây rồi, có ai thấy kích thích hơm ~~ Nhìn wp của mình chắc mọi người hiểu lý do bảo vệ ha ~ Chú ý có ngày sẽ post đó nhìn kỹ ảnh sẽ thấy ~~ Có ai đặt gạch trước hông nè :”>