HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 14: Một tháng.


– Cho dù có lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng phải tìm cho bằng được Cho KyuHyun về cho tôi!