HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 21: Sự lựa chọn của các đấng sinh thành.


KyuHyun từng nghĩ, sống thiếu đi DongHae, cậu vốn dĩ chỉ còn là cái xác biết đi.

Nhưng hoá ra, yêu thương quá nhiều có thể hoá vô cảm, hay ở trong trạng thái của KyuHyun, là như thế.