HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 23: Viên mãn – END.


Mọi thủ tục sát nhập được hoàn thành xong xuôi, KyuHyun cũng trả lại căn hộ đang thuê, đường hoàng trở về sống chung cùng DongHae.