ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 2: Sinh viên mới.


Plan B: Một thiếu gia lắm điều hạch sách.

Note: Đã hiệu quả với 5/5 trường hợp khi plan A vô dụng.