HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 12: Thẩm gia.


Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Khởi Phạm gật gù tâm đắc, chưa bao giờ có cảm giác thấu hiểu câu nói trên như hiện nay.