HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 12: Thẩm gia.


Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Khởi Phạm gật gù tâm đắc, chưa bao giờ có cảm giác thấu hiểu câu nói trên như hiện nay.

Advertisements