HaeKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[Tiny Stories] Shot 1 – [I, II]: Why do I like you?


I. Tại sao tôi thích em? [DongHae’s POV]

Em hỏi tôi, tại sao tôi lại thích em?

Tôi nghĩ một lúc, bảo rằng cho tôi thời gian, rồi tôi cho em câu trả lời.