HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 14: Hoả Chu Tước Độc.


– Khởi bẩm hoàng thượng, có một số nguồn tin báo rằng thần y nổi danh ở Ngọc Lâm sau ba tuần trăng bặt tin tức nay đã xuất hiện ở ngay kinh thành chúng ta.