[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 5: Show us your talent, Miss Autumn!


Sau hai tuần cực nhọc vất vả cũng tạm ổn phần kĩ năng cho Reine và Valeryl, đại khái Reine đã nhận định được trái phải trước sau, đông tây nam bắc, quả là nỗ lực phi phàm xuất chúng của Aiden.