ChangKyu · One–two–three shots

[Two shots] Shot 2 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.


Summary: Dù biết là chúng ta có duyên nhưng không phận, nhưng tôi vẫn muốn nói, thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người…