HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 3: Chỉ sợ thiên hạ không loạn.


– Dẫu sao thì, nhân dịp có kiếm báu trong tay, không phải cơ hội tốt để ngươi và ta cùng nhau gây hỗn loạn một trận sao?