[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C594: Nhất kiến sinh loạn.


“Quân đến Cô Tô kiến, thiên hạ tẫn chẩm hà.

Cổ cung nhàn mà thiếu, thủy cảng tiểu kiều nhiều.”