Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P3 – [IV]: Bí kíp luyện công – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.


[Chuyện này lấy bối cảnh vào khoảng thời gian Ân Hậu Thiên Tôn chừng 20 đến hơn 20 tuổi]