[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C602: Bí mật.


Ngũ gia chấn kinh kết quả là cái gì?

Lúc này, người trên núi Đông Hoàng Sơn đều đi ra quan vọng, bởi vì giữa ban ngày, không quát phong cũng không tuyết rơi, nhưng là Đông Hoàng Sơn bị đông lạnh một nửa, từ nha môn bắt đầu tới cửa mấy cửa hàng đều đông lạnh thành khắc băng trong suốt.