Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 2 [II & III] Chuyện vận động.


“Mèo, tại sao cậu vận động ít như thế mà vẫn không béo?” Bạch Ngọc Đường nhéo nhéo eo con mèo nào đó thắc mắc.