[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C605: Tà vật.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xa xa mà cùng Mãn Thạch Hổ đội ngũ, đến phụ cận Thạch Hổ Đường.