HaeKyu · [Box of Drop]

[Shortfic] Chapter 1 – Lạc vào thời Trung Cổ.


Warning: Rape. Lemon. BDSM. Do not click the protected chapter if you don’t have open-minded enough.

A/N: Đại khái gần đây hết hứng viết quá lôi mấy cái thứ tự ngược quằn quại ra đăng cho nhà đỡ trống vắng bài viết của chủ nhân.