[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C611: Lai giả bất thiện.


“Tiểu đồ đệ kia từ dưới sườn núi bò lên, cũng dùng đại khái một chén trà nhỏ công phu đi, nhưng là đồng môn của hắn lại chết hết, hơn nữa là chém ngang cổ, thân thủ chia lìa, chết thảm cùng cực. Tiểu đồ đệ kia sợ tới mức té chạy đến bờ biển, bò lên thuyền nhà mình…