[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C618: Oai chiêu.


Triển Chiêu lôi kéo mọi người nhanh chóng trở về Ngũ trang, tìm Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn, còn có Vô Sa đại sư tới.