[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C620: Xâm nhập động phủ.


Trừ bỏ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Tần Vừa, mặt khác mấy người còn lại cũng phát hiện manh mối bất đồng.

Trước tiên là nói về Công Tôn cùng Triệu Phổ.