[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C637: Chuyện cũ năm xưa.


Triển Chiêu chờ ở nóc nhà, liền nhìn đến Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử, đi vào chỗ sâu ở trong đình viện.

Bởi vì trong viện cây cối cao lại rậm rạp, Triển Chiêu bọn họ cách khá xa, tầm mắt bị che, rất nhanh liền không tìm thấy thân ảnh Ân Hậu.