ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 6: Invitation Accepted.


“… Huh?” KyuHyun nghi hoặc, nhìn các hyung đang nhặng xị xung quanh của mình. Cậu maknae thở dài, cậu biết là lẽ ra mình không nên nói với mấy hyung.

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P14 – [XXI] Lang (Thượng) | Ách Lang x Hoả Phụng.


XXI. Trong rừng với bầy sói.

Đoàn nhân mã của Khai Phong phủ theo hướng Hắc Phong Thành mà đi, thời điểm tới được nơi cũng vừa kịp khoảng thời gian mà Tắc Lặc tức phụ nhi sẽ hạ sinh bầy sói con.