Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[DrabCo] HBS – Shot 4.


29, Ăn được không?

Super Junior đi picnic gần rừng. KyuHyun, SungMin, EunHyuk, DongHae một đội được cử đi hái nấm. KyuHyun bắt được một cây nấm trắng tán tròn rất to, hí hửng hỏi SungMin: …