[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C647: Tai hoạ ngầm.


Tại trước cửa dịch quán Liêu Quốc đồn trú không ít binh mã, thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến, Âu Dương vừa vặn cũng đang có mặt.