Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P13 (Thượng) – [XIX]: Nghịch Lân.


Ngân Yêu Vương là cũng không phải chưa từng nói, mệnh Tiểu Hàng của người tuy bị vạn người ghét, cũng chả phải cô độc trăm năm. Còn nói, hắn sau này sẽ có một nhi nữ gan dạ, một ngoại tôn thông tuệ danh vang trời đất,…

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C652: Quỳ.


Bình thường mà nói, nếu nhìn đến chỉ là một sao chiêu hoạ xuất hiện ngay tại giữa đường cái, như vậy chưa chắc sẽ gặp chuyện không may.

Tuy nhiên nếu đồng thời một lúc gặp tới vài sao chiêu hoạ tụ tập đứng ngay giữa đường lớn, như vậy liền tỏ vẻ nhất định sẽ gặp chuyện không may.