[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C111: Yêu Hậu Lăng.


“Thất hồn chứng là loại chứng bệnh gì?” Công Tôn làm lang trung nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên nghe nói tới loại bệnh này.

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C662: (PN) Miêu phong ba – Thượng.


Vụ đuôi cá chẩm kết án xong, ngày hôm sau, Triển Chiêu sáng sớm ngủ dậy đã tìm không thấy bóng người Bạch Ngọc Đường, đụng tới Tiểu Tứ Tử ở trong sân đang chơi đùa với Ách Tử, liền hỏi hắn, “Chuột kia đâu?”