[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C112: Thuý Ngọc Ban.


Bạch Ngọc Đường nghe được Triển Chiêu hỏi cũng lắp bắp kinh hãi, nhịn không được hỏi, “Miêu nhi… Ngươi thấy được?”

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Cua nhỏ x Màn thầu tương tính nhất bách vấn – Thượng.


Đoản văn: Cua nhỏ x Màn thầu 100 vấn.

Fandom (nguyên tác): Long Đồ Án, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã)

Author: Yuki Ame.