HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 15: Lựa chọn nhiệm vụ ở Công Hội.


Tại Phùng Tiêu phạn quán ở Hoa Thanh Trấn, nhất thời mọi sự chú ý của thực khách trong quán đều vô thức tập trung vào hai nam tử mới vừa bước vào.