[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C119: Nửa thật nửa giả.


Triển Chiêu nghe được cái gì, vội vã trở về làm “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Nói tới chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” này, Triển hộ vệ cũng là rất sốt ruột.