[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C120: Thực huyết Giả huyết.


Bạch Ngọc Đường tại quân doanh chuẩn bị cái gọi là “thọ yến”, Ngũ gia hướng tới là chỉ trả tiền còn lại mặc kệ chuyện này, Bạch Phúc Bàng Dục cùng vô giúp vui, Âu Dương Thiếu Chinh giúp đỡ thu xếp.