[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C90: Hữu Thuỷ Hữu Chung.


Tận đến khi chỉ còn lại có năm chiêu cuối cùng, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh… Thế nhưng thật sự qua được chín mươi lăm chiêu!

Từ khi bắt đầu luận võ đến bây giờ, tổng cộng bao nhiêu thời gian đã trôi qua?