[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C93: Tuyệt cảnh cùng cơ hội thắng.


Công Tôn vẫn là trước sau như một mà đáng tin cậy, tuy rằng không có nghe hắn nói cụ thể, nhưng không hiểu chính là khiến người cảm thấy thực kháo phổ.

Công Tôn nói, “Hỏa Luyện Cung trên cửa trừ bỏ đồ án phòng hộ, phù chú nguyền rủa, còn có một chút hoa văn đặc biệt.”