Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 4 [VII] – Cleanliness | SCI couples.


SCI và toàn cảnh cục ai cũng biết đội trưởng Bạch thân thủ phi phàm, cẩn thận vô đối, còn thêm bệnh khiết phích hạng nặng, có vẻ đã tiến hoá thành một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với sự sạch sẽ.