[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C94: Chiến cuộc.


Triệu Phổ đem kế hoạch tác chiến trong vòng một canh giờ này bố trí đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, binh phân mấy đường, hoàn hảo từng khâu, một khâu đều không thể làm lỗi, một bước sai thì tất cả đều ảnh hưởng…