[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C138: Hạ Vãn Phong.


Ngoài cửa thành Bắc Hắc Phong Thành, Triệu Phổ đang chuẩn bị lên ngựa, liền nhìn đến cửa thành nhỏ vừa mở ra, Công Tôn xách theo cái hòm thuốc nhỏ, chạy vội ra.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C137: Băng cảnh kỳ quan.


Lâm Dạ Hỏa vốn là hảo hảo mà đi theo mọi người vào động, Hỏa Phượng cũng liền sau lưng oán thầm vài câu, người khác đều có đôi có cặp, chỉ mình hắn lẻ loi một cách rất cô đơn.