[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C143: Hải long chi cốt.


Trong rừng Hắc Phong, một đội kỵ binh phi ngựa như bay đi trước.