[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C140 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 1)


Tuyết lớn bay tán loạn, trứng từ trên trời rơi xuống.

Khai Phong Phủ mọi người mạc danh kỳ diệu mà bắt đầu ngày đầu tiên ấp trứng.