[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C149: Cung đường giảo quyệt.


Triệu Phổ đến tột cùng thông minh tới mức nào?

Vấn đề này Triển Chiêu chưa từng bao giờ cẩn thận suy nghĩ qua.