HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 26: Shall we make a deal?


– Bởi vậy nên, cậu sẽ vui lòng để cho chủ nhân đũa phép bạc hiện tại tới gặp hội đồng phù thuỷ và chịu sự quản thúc của hội đồng chứ, LeeTeuk?