[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C96: Đại chiến báo cáo thắng lợi.


Triệu Phổ ngày thường bài binh bày trận, đối phó đều là người, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở.