[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[Long Đồ Án] Quyển 20: Oai Kim Bồn.


Tác giả: Nhĩ Nhã.

Tác phẩm: Quyển số 20 trong bộ Long Đồ Án quyển tập.

Translator: QT by Yuuri.

Editor: Yuki Ame.