[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C665: Mèo không phụ sự mong đợi của mọi người.


Rời khỏi cửa thành Nam không đến mười dặm tới một cái lối rẽ, đã xảy ra chuyện ùn tắc giữa người đi đường.

Vị trí này vốn là liền dòng người dày đặc xe ngựa thành đôi, có quan chuyên môn phụ trách khai thông cửa thành.