[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C160: Cuồng Phố.


Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, khiến không khí xấu hổ trong lâu nháy mắt giải trừ.

Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đối với Triển Chiêu cũng không khách khí, gặp mặt chào hỏi so với khi gặp Bạch Ngọc Đường cũng càng thuần thục.