[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C159: Từng trận gió nhỏ.


Tầng năm Cung Phúc Lâu một chúng võ lâm cao thủ tràn vào, giữa các đại môn phái lại có quan hệ phức tạp, giữa các đại cao thủ là ân oán tình cừu, tóm lại lúc ăn cơm đụng phải chính là xấu hổ.