[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C164: Hi thế trân bảo.


Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vào Thái Nhiên Cư, nhìn bốn “nghi phạm” bị tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cùng Hồng Tề Thiên bắt được, còn cảm thấy không quá chân thật.