[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C166: Thiên Khanh.


Triển Chiêu chạy về quân doanh của Triệu Phổ, hỏi Lâm Dạ Hỏa từ nghênh diện đi tới, có thấy qua Thái di bà hay không.

[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C165: Tiền của phi nghĩa.


Vương Duệ đem bảo bối ngọc hoa sơn trà của Hắc Thủy Cung giao cho Thiên Tôn, tại thời điểm bị hỏi dồn như thế nào có được vật hi thế trân bảo này, Vương Duệ nói một câu khiến tất cả mọi người vô pháp lý giải —— bọn họ là kẻ thế mạng.